ข่าวสาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวสารคณะบริหารธุรกิจ

Mobirise

ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปัจจุบันนี้การค้าการลงทุนมีการแข่งขันกันสูงขึ้นทุกๆ วัน ทั้งการแข่งขันภายในประเทศ และ ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่สำคัญอย่างยิ่งเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องขับเคลื่อนธุรกิจที่กระจายไปในวงกว้างแบบไร้พรมแดน และการเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ และในปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรเรียนรู้ เพราะไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญในศาสตร์ใดก็ตาม หากไม่มีหลักการและเทคนิคในการบริหารจัดการธุรกิจ เมื่อนำวิธีการต่างๆ ไปใช้ก็จะได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มเวลา โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ทั้งในมุมผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้บริโภคสินค้า ฉะนั้น การขับเคลื่อนธุรกิจแบบวิธีเดิมๆ และวิธีใหม่ๆ จะต้องบูรณาการให้ไปด้วยกันได้อย่างลงตัวจึงจะไปได้ดี นี่จึงเป็นโจทย์ที่น่าค้นหา

 สำหรับ คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เรามุ่งเน้นในการผลิตทรัพยากรบุคคลออกมาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ ที่ตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นบุคคลมีความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความเป็นสากล สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ออกไปประกอบอาชีพได้ ในฐานะ นักบริหารและผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ออกไปรับใช้สังคมอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และล่าสุดในปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการปรับโฉมรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ เพื่อสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการมืออาชีพในยุคดิจิทัล โดยได้นำศาสตร์ที่ปฎิบัติได้จริงมาวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนา นำมาใช้ให้เกิดความทันสมัย และรองรับการ บริหารธุรกิจ ในอนาคตให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมากมาย โดยมุ่งเน้นการเรียนแบบวิเคราะห์ คิด ทำ และนำไปใช้ได้จริง ซึ่งในทุกสาขาวิชาจะมีคณาจารย์ที่เป็นผู้ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำปรึกษาเหมือนโค้ชที่เดินไปพร้อมกับผู้เรียน เพื่อสร้างความมั่นใจและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้ในอนาคต  

5 สาขาใหม่

Mobirise
เราไม่ได้สอนให้เป็นลูกจ้าง แต่สร้างให้เป็นผู้ประกอบการ ...
         ผศ.ดร.รุจาภา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการเรียนรู้ตลอดการศึกษา ได้ถูกออกแบบมาให้รู้ทั้งหลักการและประสบการณ์ ทุกคนได้เรียนจริง-ฝึกจริง-ในสถานที่จริง โดยที่คณะบริหารธุรกิจได้สร้างสิ่งรองรับการพิสูจน์ฝีมือเมื่อเรียนแล้วต้องทำได้ เช่น RBS Mart เป็นสถานที่ฝึกงานสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ถือเป็นการ workshop เรียนจริง ฝึกจริง ก่อนที่จะออกไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการจริงภายนอก นอกจากนี้ ในการเรียนชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องพิสูจน์การเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการ โดยสร้างแผนธุรกิจเองได้และนำแผนมาแข่งขัน ทำเป็นสินค้าจริงวางจำหน่ายและทำการตลาดจริงในห้างสรรพสินค้า เป็นการคอนเฟริม์ความเชี่ยวชาญในการทำงานแบบมืออาชีพ เมื่อจบการศึกษาออกไปสามารถนำไอเดียไปทำเป็นธุรกิจจริงได้อีกด้วย เพราะที่คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เราไม่ได้สอนให้เป็นลูกจ้าง แต่เราสร้างให้เป็นผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ โดยมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) ในการจัดทำโครงการศึกษา แบบทวิปริญญาและโครงการปริญญาร่วม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาให้กับนักศึกษาไทย ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับโลก


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

สมัครเรียน Digital Business

“สาขามาแรงที่สุดและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้
เรียน ธุรกิจดิจิทัล ได้แล้วที่ม.รังสิต”

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : info@rbsrsu.com
โทร : 02-791-6000
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
รับสมัครนักศึกษา :
0951159384 , 063-359-0693
Line : @rbsrsu 

This page was created with Mobirise templates