ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2562 คณะบริหารธุรกิจได้ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ดังนี้
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก 
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

ภาคการศึกษาที่ 1/2548

การสอนที่ศูนย์ศึกษาวิภาวดี นอกจากนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอีก 4 สาขาวิชา คือสาขา วิชาการจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ยังได้การรับรอง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย

ปีการศึกษา 2547

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้นและ ยังมีการเปลี่ยนให้เป็นระบบทวิภาคอีกด้วย โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2548 นอกจากนั้น คณะบริหารธุรกิจ ได้ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรการจัดการ มหาบัณฑิต สาขา วิชาการเป็นผู้ประกอบการโดยจะเริ่มรับนักศึกษา

ปีการศึกษา 2560

คณะบัญชีได้แยกออกจากคณะบริหารธุรกิจ โดยรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ปีการศึกษา 2543

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับการรับรองมาตรฐานศึกษา

ปีการศึกษา 2541

คณะบริหารธุรกิจได้ทำเรื่องขอประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้ง 6 สาขาวิชา โดยมีหลักสูตรที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว และผ่านการประเมินคุณภาพ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและ สาขา วิชาการบริหารอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจได้ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 4 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ การบริหารอุตสาหกรรมและขอเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มอีก 1 หลักสูตร นอกจากนั้นคณะบริหารธุรกิจยังขอเปิดดำเนินการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยเปิดเป็นระบบไตรภาค และเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2541 เป็นต้นมา

ปีการศึกษา 2539

เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ทั้ง 6 หลักสูตรที่มีการปรับปรุง

ปีการศึกษา 2538

คณะบริหารธุรกิจได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 หลักสูตรและบริหารธุรกิจบัณฑิต 5 หลักสูตร

สาขาวิชาการบัญชีได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยทำการเปลี่ยนชื่อปริญญาจากบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็น บัญชีบัณฑิต

31 กรกฎาคม 2533

วิทยาลัยรังสิตได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยรังสิต

1 มิถุนายน 2532

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทั้ง 6 สาขาวิชา ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2529

คณะบริหารธุรกิจตั้งขึ้นพร้อมการก่อตั้งวิทยาลัยรังสิต และดำเนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก โดยมีสาขาวิชาทั้งหมด 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดและ สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม ซึ่งทุกสาขาวิชาจะใช้ชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการปรับระบบการศึกษาจากระบบทวิภาคให้เป็นแบบไตรภาค คณะบริหารธุรกิจจึงได้ทำการปรับปรุง หลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบใหม่ นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจได้ทำการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก“สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ” เป็น “สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์” และ“สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม” เป็น “การจัดการอุตสาหกรรม” และยังขอ เปิดดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เพิ่มอีก 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการตลาด

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contacts

Email : info@rbsrsu.com
โทร : 02-791-6000
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
รับสมัครนักศึกษา :
0951159384 , 063-359-0693
Line : @rbsrsu 

Built with Mobirise - Try here